โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ.-2) ประจำปีการศึกษา 2560

 1.แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560
===>าวน์โหลดเอดสาร
 2.เอกสารประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
===>าวน์โหลดเอดสาร
 3.ประเภท ข้อกำหนด กติกา ประเภทสิ่งประดิษฐ์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
===>าวน์โหลดเอดสาร
  4.แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่(ว-สอศ.-2)
===>ดาวน์โหลดเอดสาร