อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(22/05/2560)
==>ดาวน์โหลดเอกสาร
2.หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 (22/05/2560)
==>ดาวน์โหลดเอกสาร
3.มาตรฐานการอาชีวศึกษา-2559 (มอบหมายหน้าที่) (22/05/2560)
==>ดาวน์โหลดเอกสาร
4.มาตรฐานสถานศึกษา (22/05/2560)
==>ดาวน์โหลดเอกสาร
5. ตารางเทียบมาตรฐานการอาชีวศึกษา (2555-2559) (22/05/2560)
==>ดาวน์โหลดเอกสาร