ผลงาน

1. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2557 

าวน์โหลดเอดสาร
 2.ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (บทคัดย่อ)
าวน์โหลดเอดสาร