การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการสอนของครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอน

1.ครูสุเทพ มั่นคง ดาวน์โหลด  
2.ครูอภิรดา ม่วงทอง ดาวน์โหลด    
3.ครูวัชรวุฒิ เรือนคำ 1. ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลด    
4.ครูกัมปนาท คำอินบุตร ดาวน์โหลด    
5.ครูสุภาวกุล ภักดีศรี  ดาวน์โหลด    
6.ครูชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์  ดาวน์โหลด