ระบบโควตา (ภายนอก)

สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จากสถานศึกษาอื่น
1.
ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมรายละเอียดที่นักเรียนต้องทราบ  
ดาวน์โหลดไฟล์ Downloads 

2.แบบกรอกประวัตินักเรียน เพื่อใช้ในการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 
Downloads

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่สามารถมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ เนื่องจากต้องไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ให้สถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดอยู่ ดำเนินการเรื่องหนังสือราชการ แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อขอเลื่อนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ โปรดระบุชื่อครูผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และนำหนังสือราชการ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานตัว ส่งมายังวิทยาลัย โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เพื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จะได้รับทราบข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วิทยาลัยจะดำเนินการแจ้ง กำหนดวัน/เวลา ให้กับผู้ประสานงานของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในภายหลัง


ระบบโควตา (ภายใน)

สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1.ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมรายละเอียดที่นักเรียนต้องทราบ  
ดาวน์โหลดไฟล์ Downloads
2.นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ และบอร์ดงานประชาสัมพันธ์
3.ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 หลังเลิกแถวกิจกรรมภาคเช้าแล้ว ให้นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับคัดเลือกระบบโควตา (ภายใน) ทุกคนอยู่รอ รับฟังคำชี้แจงจากงานทะเบียน เรื่องการ
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 พร้อมรับเอกสาร "แบบกรอกประวัตินักเรียน"