คัดเลือกจากความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2563 (8/1/2563)

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยการคัดเลือกจากความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ Downloads