คำชี้แจง    โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะโหลดบัตรลงทะเบียน เพื่อป้องกันการโหลดบัตรผิด
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  26 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
2. นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1-2-3  ให้โหลดบัตรลงทะเบียนตามหัวข้อ ระดับชั้น/ปี ที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
3. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่  1-2  ทุกสาขางาน ขอความกรุณาตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    3.1 สาขางานที่ตนเองศึกษาอยู่ สาขางานอะไร 
    3.2 สาขางานที่ตนเองจบมาก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวส. จบสาขาอะไร จบสาขาเดียวกับที่เรียนในระดับ ปวส. 
หรือ จบ ม.6/ต่างสาขา เพื่อจะได้เลือกหัวข้อบัตรลงทะเบียนได้ถูกต้อง
4. เมื่อ Download  บัตรลงทะเบียนแล้ว ก่อนไปชำระเงินที่ธนาคาร 
ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ/ทุกส่วน ในบัตรลงทะเบียน 
5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียนการใช้บริการธนาคาร จำนวน 10 บาท ให้พร้อมเมื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่ให้บริการ
6. มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
   งานการเงิน   055 411 221  ต่อ  118
   งานทะเบียน  089 703 5902  ขอสาย งานทะเบียน  

       
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ชื่อ     
ระดับ ปวช. 1  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download    
ระดับ ปวช. 2  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download    
ระดับ ปวช. 3  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download    
       
ระดับ ปวส. 1  ปีการศึกษา 2562  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน     
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน สาขาที่จบมา ระบบปกติ/ทวิภาคี ชื่อ
ส. 1/1 การบัญชี        Download
ส. 1/2 การบัญชี       
ส. 1/3 การบัญชี      
ส. 1/4 การบัญชี   จบ  ม.6/ต่างสาขา   Download
ส. 1/5 การบัญชี    
ส. 1/1 การตลาด  จบตรง สาขาพณิชยการ    ระบบปกติ Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา          ระบบปกติ Download
ส. 1/2 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบทวิภาคี Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา        ระบบทวิภาคี Download
ส. 1/3 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ    ระบบทวิภาคี Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา        ระบบทวิภาคี Download
ส. 1/1 และ 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
ส. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 การจัดการทั่วไป    จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
                         จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 การจัดการสำนักงาน จบตรง สาขาพณิชยการ    Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบตรง สาขาศิลปกรรม และ จบ ม.6/ต่างสาขา   Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งท่อ   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้าฯ,ธุรกิจแฟชั่น   Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 1 เทคโนโลยีสิ่งท่อและเครื่องนุ่งห่ม   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น   Download
ส. 1/1 อาหารฯ   จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบปกติ Download
                     จบ ม.6 / ต่างสาขา    ระบบปกติ Download
ส. 1/2 อาหารฯ  จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ    ระบบทวิภาคี Download
ส. 1 การดูแลผู้สูงอายุ จบตรง ม.6/ต่างสาขา ระบบทวิภาคี Download
ส. 1 การโรงแรม  จบตรง สาขาการโรงแรม    Download
  จบตรง ม.6/ต่างสาขา   Download
ส. 1  การท่องเที่ยว  จบตรง สาขาการท่องเที่ยว   Download
  จบ ม.6 / ตางสาขา   Download
       
ระดับ ปวส. 2  ปีการศึกษา 2562  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน     
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ระบบปกติ/ทวิภาคี   ชื่อ File
ส. 2/1 การบัญชี    จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
ส. 2/2 การบัญชี   
ส. 2/3 การบัญชี  
ส. 2/4 การบัญชี   จบ  ม.6/ต่างสาขา   Download
ส. 2/5 การบัญชี  จบ  ม.6/ต่างสาขา  
ส. 2/1 การตลาด  จบตรง สาขาพณิชยการ    ระบบปกติ Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา         ระบบปกติ Download
ส. 2/2 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ    ระบบทวิภาคี Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา        ระบบทวิภาคี Download
ส. 2/1 และ 2/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
ส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 2 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 2 การจัดการทั่วไป    จบตรง  สาขาพณิชยการ   Download
                         จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 2 การจัดการสำนักงาน จบตรง สาขาพณิชยการ   Download
  จบตรง จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบตรง สาขาศิลปกรรม และ จบ ม.6 / ต่างสาขา   Download
ส. 2 เทคโนโลยีแฟชั่น   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่นจบ ม.6/ต่างสาขา   Download
ส. 2 เทคโนโลยีสิ่งท่อและเครื่องนุ่งห่ม   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น   Download
ส. 2/1 อาหารฯ   จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบปกติ Download
                     จบ ม.6 / ต่างสาขา    ระบบปกติ Download
ส. 2/2 อาหารฯ  จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบทวิภาคี Download
ส. 2 การโรงแรม  จบตรง สาขาการโรงแรม และ ม.6/ต่างสาขา)     Download
ส. 2  การท่องเที่ยว  จบตรง สาขาการท่องเที่ยว   Download
  จบ ม.6 / ตางสาขา   Download