ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับ ปวช.และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
ระบบโควตาภายนอก 
สำหรับนักเรียน ระดับ ม.3, ม.6  (8/11/2561)

Download รายละเอียดการรับสมัคร

Download  File Excel กรอกข้อมูลรายชื่อ


ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับ ปวส.โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
ระบบโควตาภายใน สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 
ที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

Download รายละเอียด