คำชี้แจง    โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะโหลดบัตรลงทะเบียน เพื่อป้องกันการโหลดบัตรผิด
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ "ธนาคารกรุงไทย" เท่านั้น ชำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1-2-3  ให้โหลดบัตรลงทะเบียนตามหัวข้อ ระดับชั้น/ปี ที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
3. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่  1-2  ทุกสาขางาน ขอความกรุณาตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    3.1 สาขางานที่ตนเองศึกษาอยู่ สาขางานอะไร 
    3.2 สาขางานที่ตนเองจบมาก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวส. จบสาขาอะไร จบสาขาเดียวกับที่เรียนในระดับ ปวส. 
หรือ จบ ม.6/ต่างสาขา เพื่อจะได้เลือกหัวข้อบัตรลงทะเบียนได้ถูกต้อง
4. เมื่อ Download  บัตรลงทะบียนแล้ว ก่อนไปชำระเงินที่ธนาคาร 
ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ/ทุกส่วน ในบัตรลงทะเบียน 
5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียนการใช้บริการธนาคาร จำนวน 10 บาท ให้พร้อมเมื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่ให้บริการ
6. มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
   งานการเงิน   055 411 221  ต่อ  118
   งานทะเบียน  089 703 5902  ขอสาย งานทะเบียน
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ชื่อ File
ระดับ ปวช. 1  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download
ระดับ ปวช. 2  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download
ระดับ ปวช. 3  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download

ระดับ ปวส. 1  ปีการศึกษา 2561  
ทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
   
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ระบบปกติ/ทวิภาคี ชื่อ 
ส. 1/1 การบัญชี      Download
ส. 1/2 การบัญชี     
ส. 1/3 การบัญชี    
ส. 1/4 การบัญชี   จบ  ม.6/ต่างสาขา Download
ส. 1/5 การบัญชี  
ส. 1/1 การตลาด  จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบปกติ Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา         ระบบปกติ Download
ส. 1/2 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบทวิภาคี Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา       ระบบทวิภาคี Download
ส. 1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ Download
ส. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ Download
                   จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  จบตรง  สาขาพณิชยการ Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 การจัดการทั่วไป    จบตรง  สาขาพณิชยการ Download
                         จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 การจัดการสำนักงาน จบตรง สาขาพณิชยการ  Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบตรง สาขาศิลปกรรม และ จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา Download
ส. 1 เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่นจบต่าง  Download
ส. 1/1 อาหารฯ   จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ  ระบบปกติ Download
                     จบ ม.6 / ต่างสาขา   ระบบปกติ Download
ส. 1/2 อาหารฯ  จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบทวิภาคี Download
ส. 1 การโรงแรม  จบตรง สาขาการโรงแรม  Download
  จบตรง ม.6/ต่างสาขา Download
ส. 1  การท่องเที่ยว  จบตรง สาขาการท่องเที่ยว Download
  จบ ม.6 / ตางสาขา Download

ระดับ ปวส. 2  ปีการศึกษา 2561  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน     
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ระบบปกติ/ทวิภาคี ชื่อ 
ส. 2/1 การบัญชี       Download
ส. 2/2 การบัญชี       Download
ส. 2/3 การบัญชี      Download
ส. 2/4 การบัญชี   จบ  ม.6/ต่างสาขา  Download
ส. 2/5 การบัญชี  จบ  ม.6/ต่างสาขา  Download
ส. 2/1 การตลาด  จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบปกติ  Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา        ระบบปกติ  Download
ส. 2/2 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบทวิภาคี  Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา       ระบบทวิภาคี  Download
ส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
ส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
                   จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 การจัดการทั่วไป    จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
                         จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 การจัดการสำนักงาน จบตรง สาขาพณิชยการ  Download
  จบตรง จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบตรง สาขาศิลปกรรม และ จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่นจบ ม.6/ต่างสาขา  Download
ส. 2 เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น  Download
ส. 2/1 อาหารฯ   จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ  ระบบปกติ  Download
                     จบ ม.6 / ต่างสาขา   ระบบปกติ  Download
ส. 2/2 อาหารฯ  จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบทวิภาคี  Download
ส. 2 การโรงแรม  จบตรง สาขาการโรงแรม และ ม.6/ต่างสาขา)    Download
ส. 2  การท่องเที่ยว  จบตรง สาขาการท่องเที่ยว Download
  จบ ม.6 / ตางสาขา  Download