ข้อกำหนด
กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

ประจำปีการศึกษา 25611.ประเภทที่ 1
2.ประเภทที่ 2
3.ประเภทที่ 3
4.ประเภทที่ 4
5.ประเภทที่ 5
6.ประเภทที่ 6
7.ประเภทที่ 7
8.ประเภทที่ 8
9.ประเภทที่ 9
10.ประเภทที่ 12 english