คำชี้แจง    โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะโหลดบัตรลงทะเบียน เพื่อป้องกันการโหลดบัตรผิด
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2562
2. นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3  ให้โหลดบัตรลงทะเบียนตามหัวข้อ ระดับชั้น/ปี ที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
3. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2  ทุกสาขางาน ขอความกรุณาตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    3.1 สาขางานที่ตนเองศึกษาอยู่ สาขางานอะไร 
    3.2 สาขางานที่ตนเองจบมาก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวส. จบสาขาอะไร จบสาขาเดียวกับที่เรียนในระดับ ปวส. 
หรือ จบ ม.6/ต่างสาขา เพื่อจะได้เลือกหัวข้อบัตรลงทะเบียนได้ถูกต้อง
4. เมื่อ Download  บัตรลงทะเบียนแล้ว ก่อนไปชำระเงินที่ธนาคาร 
ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ/ทุกส่วน ในบัตรลงทะเบียน 
5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียนการใช้บริการธนาคาร จำนวน 10 บาท ให้พร้อมเมื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่ให้บริการ
6. มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
   งานการเงิน   055 411 221  ต่อ  118
   งานทะเบียน  089 703 5902  ขอสาย งานทะเบียน
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ชื่อ 
ระดับ ปวช. 2  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download 
ระดับ ปวช. 3  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  Download
   

ระดับ ปวส. 2  ปีการศึกษา 1/2562  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน     
ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน ระบบปกติ/ทวิภาคี ชื่อ 
ส. 2/1 การบัญชี       Download
ส. 2/2 การบัญชี       Download
ส. 2/3 การบัญชี      Download
ส. 2/4 การบัญชี   จบ  ม.6/ต่างสาขา  Download
ส. 2/5 การบัญชี  จบ  ม.6/ต่างสาขา  Download
ส. 2/1 การตลาด  จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบปกติ  Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา        ระบบปกติ  Download
ส. 2/2 การตลาด   จบตรง สาขาพณิชยการ   ระบบทวิภาคี  Download
                       จบ ม.6/ต่างสาขา       ระบบทวิภาคี  Download
ส. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
ส. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
                   จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download 
ส. 2 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
  จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download
ส. 2 การจัดการทั่วไป    จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download 
  จบตรง  สาขาพณิชยการ  Download
ส. 2 การจัดการสำนักงาน จบตรง สาขาพณิชยการ /จบตรง จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download  
ส. 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบตรง สาขาศิลปกรรม และ จบ ม.6 / ต่างสาขา  Download 
ส. 2/1 เทคโนโลยีแฟชั่น   จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น จบตรง  Download 
  จบ ม.6-ต่างสาขา  Download 
ส. 2/2 เทคโนโลยีแฟชั่น  จบตรง สาขาคหกรรม ผ้า,แฟชั่น  Download 
ส. 2/1 อาหารฯ   จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ  ระบบปกติ  Download 
                     จบ ม.6 / ต่างสาขา   ระบบปกติ  Download 
ส. 2/2 อาหารฯ  จบตรง สาขาอาหารและโภชนาการ   ระบบทวิภาคี  Download  
ส. 2 การโรงแรม  จบตรง สาขาการโรงแรม และ ม.6/ต่างสาขา)    Download  
ส. 2  การท่องเที่ยว  จบตรง สาขาการท่องเที่ยว  Download 
  จบ ม.6 / ตางสาขา  Download