งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

   1  
  นางลักขณา ธเนศอนันต์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
 2 3   4
นางสาวจันทร์จิรา  ภมรศิลปธรรม 
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางศุภภามาศ สีผ่องใส
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางมลิวรรณ  ปาดี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 5  6 7 
นางวรรณวิภา  เชื้อต่าย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวสุพรรษา ปันปา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

2.จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

3.วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ

4.ประชุมสัมมนาครูฝึกครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5.ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7.ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย