ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา  โครงการของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่  2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1.การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม