งานความร่วมมือ

  1  
  นางรุ่งทิพย์ ปินตา
หัวหน้างานความร่วมมือ
 
2 3 4
นางกรรณิการ์ ใหม่ตาจักร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางลักขณา ธเนศอนันต์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวรัตนา จันมา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
5 6 7
นายนรินทร์ จันทร์สูง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายธวัชร์ ม่วงวงษ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย