งานพัสดุ

 1
 นายสมเกียรติ มั่นดี
หัวหน้างานพัสดุ
 4  3 2
 นายสมภพ สุทธหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นางเจริญศรี ด้วงรักษา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางสาวทักษิณา ดาราบถ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4 5  6
  นายนิติภูมิ เนียมหน่อ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
นางสาวนุชจรี รอดศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางสาวนิภาพร นุ่มนวล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
     


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม
การเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
การบำรุงรักษาและ 
การพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย