ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 p2
 นายศิริชัย    นาระกันทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
6 7 8 3
 นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวกุล ภักดีศรี
หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวพิมลวรรณ  ทาเชื้อ
หัวหน้างานการเงิน 
นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง
หัวหน้างานการบัญชี 
 5  2  4  1
นายสมเกียรติ มั่นดี
หัวหน้างานพัสดุ 
 นายธานี  สังข์เอี้ยว
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางมาลัยวัลย์  วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานทะเบียน 
 นางกรรณิการ์  ใหม่ตาจักร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์