วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ประธานการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมครูของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร้บความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณครูชลอ การทวี ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญณ ห้องประชุมสบันงา ชั้น 4 อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0411-1
17/6/2561 8:39:38
Size (KB)  :  1,829 KB
DSC_0411-2
17/6/2561 8:42:22
Size (KB)  :  1,963 KB
DSC_0411-3
17/6/2561 7:53:36
Size (KB)  :  2,138 KB
DSC_0414
17/6/2561 7:53:52
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0416
17/6/2561 7:54:12
Size (KB)  :  1,911 KB
DSC_0417
17/6/2561 7:56:22
Size (KB)  :  2,106 KB
DSC_0418
17/6/2561 7:56:50
Size (KB)  :  1,877 KB
DSC_0419
17/6/2561 7:56:54
Size (KB)  :  1,951 KB
DSC_0420
17/6/2561 7:58:26
Size (KB)  :  2,360 KB
DSC_0421
17/6/2561 8:00:14
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0424
17/6/2561 8:02:12
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0428
17/6/2561 8:07:28
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0429
17/6/2561 8:12:46
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0430
17/6/2561 8:13:06
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_0432
17/6/2561 8:16:00
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0435
17/6/2561 8:22:20
Size (KB)  :  1,874 KB
DSC_0438
17/6/2561 8:30:14
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0444
17/6/2561 8:37:14
Size (KB)  :  1,943 KB
DSC_0445
17/6/2561 8:37:32
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0450
17/6/2561 8:38:28
Size (KB)  :  1,871 KB
DSC_0457
17/6/2561 8:40:12
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0458
17/6/2561 8:40:20
Size (KB)  :  1,970 KB
DSC_0460
17/6/2561 8:40:36
Size (KB)  :  2,134 KB
DSC_0462
17/6/2561 8:40:44
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0470
17/6/2561 8:43:54
Size (KB)  :  2,271 KB
DSC_0473
17/6/2561 8:44:26
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0476
17/6/2561 8:46:52
Size (KB)  :  2,098 KB
DSC_0477
17/6/2561 8:47:00
Size (KB)  :  2,107 KB
DSC_0479
17/6/2561 8:47:32
Size (KB)  :  2,126 KB
DSC_0481
17/6/2561 8:48:28
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0482
17/6/2561 8:48:46
Size (KB)  :  1,841 KB
DSC_0484
17/6/2561 8:49:10
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0485
17/6/2561 8:49:18
Size (KB)  :  1,827 KB
DSC_0486
17/6/2561 8:49:18
Size (KB)  :  1,825 KB
DSC_0488
17/6/2561 8:49:52
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0489
17/6/2561 8:50:00
Size (KB)  :  2,000 KB
Pages:     1 2