รูปกิจกรรม โครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ( อ.กรอ.อศ ) กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น จังหวัดเชียงใหม่

Thumbnail Image Table
DSC_0112.JPG
27/9/2560 11:36:10
Size (KB)  :  2,092 KB
DSC_0113.JPG
27/9/2560 11:36:18
Size (KB)  :  2,161 KB
DSC_0114.JPG
27/9/2560 11:36:26
Size (KB)  :  1,865 KB
DSC_0115.JPG
27/9/2560 11:36:40
Size (KB)  :  2,312 KB
DSC_0116.JPG
27/9/2560 11:36:46
Size (KB)  :  2,271 KB
DSC_0118.JPG
27/9/2560 11:37:02
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0119.JPG
27/9/2560 11:37:06
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0120.JPG
27/9/2560 11:37:30
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0121.JPG
27/9/2560 11:38:16
Size (KB)  :  1,727 KB
DSC_0122.JPG
27/9/2560 11:38:40
Size (KB)  :  2,314 KB
DSC_0123.JPG
27/9/2560 11:38:50
Size (KB)  :  1,900 KB
DSC_0124.JPG
27/9/2560 11:39:06
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0125.JPG
27/9/2560 11:39:34
Size (KB)  :  1,991 KB
DSC_0126.JPG
27/9/2560 11:40:16
Size (KB)  :  2,095 KB
DSC_0127.JPG
27/9/2560 11:40:50
Size (KB)  :  2,192 KB
DSC_0128.JPG
27/9/2560 11:41:06
Size (KB)  :  2,211 KB
DSC_0129.JPG
27/9/2560 11:41:10
Size (KB)  :  2,174 KB
DSC_0130.JPG
27/9/2560 11:44:14
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0131.JPG
27/9/2560 11:44:28
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_0132.JPG
27/9/2560 11:44:32
Size (KB)  :  2,094 KB
DSC_0133.JPG
27/9/2560 11:44:40
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0134.JPG
27/9/2560 11:44:52
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0135.JPG
27/9/2560 11:44:54
Size (KB)  :  2,344 KB
DSC_0136.JPG
27/9/2560 11:45:02
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0137.JPG
27/9/2560 11:45:06
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0138.JPG
27/9/2560 11:46:10
Size (KB)  :  2,273 KB
DSC_0139.JPG
27/9/2560 11:46:16
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0140.JPG
27/9/2560 11:46:20
Size (KB)  :  1,950 KB
DSC_0141.JPG
27/9/2560 11:46:24
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0142.JPG
27/9/2560 11:46:38
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0143.JPG
27/9/2560 11:46:40
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0144.JPG
27/9/2560 11:46:46
Size (KB)  :  2,305 KB
DSC_0145.JPG
27/9/2560 11:46:50
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0146.JPG
27/9/2560 11:47:52
Size (KB)  :  2,182 KB
DSC_0147.JPG
27/9/2560 11:47:54
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0148.JPG
27/9/2560 11:48:00
Size (KB)  :  2,256 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8