รูปกิจกรรม โครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ( อ.กรอ.อศ ) กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น จังหวัดเชียงใหม่

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
27/9/2560 8:56:14
Size (KB)  :  3,733 KB
DSC_0002.JPG
27/9/2560 8:56:20
Size (KB)  :  4,094 KB
DSC_0003.JPG
27/9/2560 8:56:26
Size (KB)  :  3,522 KB
DSC_0004.JPG
27/9/2560 8:56:32
Size (KB)  :  3,504 KB
DSC_0005.JPG
27/9/2560 8:56:44
Size (KB)  :  4,107 KB
DSC_0006.JPG
27/9/2560 8:56:56
Size (KB)  :  3,567 KB
DSC_0007.JPG
27/9/2560 8:57:02
Size (KB)  :  3,924 KB
DSC_0008.JPG
27/9/2560 8:57:54
Size (KB)  :  4,167 KB
DSC_0009.JPG
27/9/2560 8:58:02
Size (KB)  :  3,998 KB
DSC_0010.JPG
27/9/2560 8:58:06
Size (KB)  :  4,324 KB
DSC_0011.JPG
27/9/2560 8:58:08
Size (KB)  :  4,068 KB
DSC_0012.JPG
27/9/2560 8:58:42
Size (KB)  :  3,987 KB
DSC_0013.JPG
27/9/2560 8:58:48
Size (KB)  :  3,945 KB
DSC_0014.JPG
27/9/2560 8:58:56
Size (KB)  :  3,856 KB
DSC_0015.JPG
27/9/2560 9:07:00
Size (KB)  :  4,014 KB
DSC_0016.JPG
27/9/2560 9:09:26
Size (KB)  :  3,793 KB
DSC_0017.JPG
27/9/2560 9:09:34
Size (KB)  :  3,796 KB
DSC_0018.JPG
27/9/2560 9:09:52
Size (KB)  :  3,835 KB
DSC_0019.JPG
27/9/2560 9:10:00
Size (KB)  :  3,843 KB
DSC_0020.JPG
27/9/2560 9:13:22
Size (KB)  :  3,820 KB
DSC_0021.JPG
27/9/2560 9:13:28
Size (KB)  :  4,010 KB
DSC_0022.JPG
27/9/2560 9:13:34
Size (KB)  :  3,723 KB
DSC_0023.JPG
27/9/2560 9:13:52
Size (KB)  :  3,835 KB
DSC_0024.JPG
27/9/2560 9:14:06
Size (KB)  :  3,444 KB
DSC_0025.JPG
27/9/2560 9:14:20
Size (KB)  :  3,942 KB
DSC_0026.JPG
27/9/2560 9:14:30
Size (KB)  :  3,860 KB
DSC_0027.JPG
27/9/2560 9:14:46
Size (KB)  :  3,710 KB
DSC_0028.JPG
27/9/2560 9:14:58
Size (KB)  :  3,355 KB
DSC_0029.JPG
27/9/2560 9:15:06
Size (KB)  :  3,710 KB
DSC_0030.JPG
27/9/2560 9:15:18
Size (KB)  :  3,760 KB
DSC_0031.JPG
27/9/2560 9:15:20
Size (KB)  :  3,462 KB
DSC_0032.JPG
27/9/2560 9:15:24
Size (KB)  :  3,539 KB
DSC_0033.JPG
27/9/2560 9:16:06
Size (KB)  :  3,858 KB
DSC_0034.JPG
27/9/2560 9:16:10
Size (KB)  :  3,707 KB
DSC_0035.JPG
27/9/2560 9:16:14
Size (KB)  :  3,704 KB
DSC_0036.JPG
27/9/2560 9:17:36
Size (KB)  :  3,898 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8