รูปกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานให้แก่สถานศึกษา สังกัด สอศ.ที่เปิดสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มผู้เรียนการจัดการศึกษาใน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น ณ บริษัทโรงงานผ้าไทย จำกัด มหาชน

Thumbnail Image Table
DSC_0033.JPG
16/8/2560 18:00:58
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0034.JPG
16/8/2560 18:01:22
Size (KB)  :  1,929 KB
DSC_0035.JPG
16/8/2560 18:01:32
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0036.JPG
16/8/2560 18:04:36
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0037.JPG
16/8/2560 18:04:42
Size (KB)  :  1,880 KB
DSC_0038.JPG
16/8/2560 18:09:14
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0039.JPG
16/8/2560 18:09:20
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0040.JPG
16/8/2560 18:19:44
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0041.JPG
16/8/2560 18:19:50
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0042.JPG
16/8/2560 18:20:16
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0044.JPG
16/8/2560 18:21:02
Size (KB)  :  1,881 KB
DSC_0045.JPG
16/8/2560 18:21:46
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0046.JPG
16/8/2560 18:22:06
Size (KB)  :  1,896 KB
DSC_0047.JPG
16/8/2560 18:25:06
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0048.JPG
16/8/2560 18:26:28
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_0049.JPG
16/8/2560 18:28:50
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0050.JPG
17/8/2560 8:34:02
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0051.JPG
17/8/2560 8:34:26
Size (KB)  :  1,885 KB
DSC_0052.JPG
17/8/2560 8:34:28
Size (KB)  :  1,943 KB
DSC_0053.JPG
17/8/2560 8:36:54
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0054.JPG
17/8/2560 8:39:00
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0055.JPG
17/8/2560 8:39:30
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0056.JPG
17/8/2560 8:42:24
Size (KB)  :  1,845 KB
DSC_0057.JPG
17/8/2560 8:44:40
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0058.JPG
17/8/2560 8:44:42
Size (KB)  :  1,873 KB
DSC_0059.JPG
17/8/2560 8:45:06
Size (KB)  :  1,889 KB
DSC_0060.JPG
17/8/2560 8:45:44
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0061.JPG
17/8/2560 8:45:50
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0062.JPG
17/8/2560 8:46:02
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0063.JPG
17/8/2560 8:46:08
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0064.JPG
17/8/2560 8:46:10
Size (KB)  :  1,896 KB
DSC_0065.JPG
17/8/2560 8:46:14
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0066.JPG
17/8/2560 8:46:20
Size (KB)  :  2,321 KB
DSC_0067.JPG
17/8/2560 8:48:14
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0068.JPG
17/8/2560 8:48:20
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0069.JPG
17/8/2560 8:48:38
Size (KB)  :  2,051 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15