วันที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
17/8/2562 9:09:52
Size (KB)  :  4,134 KB
uttvc02
17/8/2562 9:10:44
Size (KB)  :  3,770 KB
uttvc03
17/8/2562 9:12:00
Size (KB)  :  3,830 KB
uttvc04
17/8/2562 9:12:56
Size (KB)  :  4,204 KB
uttvc05
17/8/2562 9:36:26
Size (KB)  :  3,851 KB
uttvc06
17/8/2562 15:32:18
Size (KB)  :  1,624 KB
uttvc07
17/8/2562 15:32:42
Size (KB)  :  2,276 KB
uttvc08
17/8/2562 16:47:06
Size (KB)  :  188 KB
uttvc09
17/8/2562 15:53:04
Size (KB)  :  145 KB
uttvc10
17/8/2562 16:46:54
Size (KB)  :  203 KB
uttvc11
17/8/2562 15:53:34
Size (KB)  :  313 KB
uttvc12
17/8/2562 9:39:02
Size (KB)  :  4,020 KB
uttvc13
17/8/2562 9:39:06
Size (KB)  :  4,034 KB
uttvc14
17/8/2562 8:39:36
Size (KB)  :  3,847 KB
uttvc15
17/8/2562 8:39:50
Size (KB)  :  4,297 KB
uttvc16
17/8/2562 9:00:32
Size (KB)  :  4,042 KB
uttvc17
17/8/2562 8:57:56
Size (KB)  :  3,924 KB
uttvc18
17/8/2562 8:56:24
Size (KB)  :  4,068 KB
uttvc19
17/8/2562 15:30:38
Size (KB)  :  2,398 KB
uttvc20
17/8/2562 9:00:26
Size (KB)  :  4,305 KB
uttvc21
17/8/2562 9:00:42
Size (KB)  :  4,283 KB
uttvc22
17/8/2562 8:37:08
Size (KB)  :  4,397 KB
uttvc23
17/8/2562 8:38:00
Size (KB)  :  4,494 KB
uttvc24
17/8/2562 8:38:08
Size (KB)  :  4,210 KB
uttvc25
17/8/2562 8:40:44
Size (KB)  :  4,206 KB
uttvc26
17/8/2562 8:42:26
Size (KB)  :  4,064 KB
uttvc27
17/8/2562 8:55:20
Size (KB)  :  4,195 KB
uttvc28
17/8/2562 8:55:58
Size (KB)  :  4,402 KB
Pages:     1