วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการนิเทศแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001
29/3/2562 8:43:54
Size (KB)  :  3,965 KB
DSC_0002
29/3/2562 8:43:54
Size (KB)  :  3,981 KB
DSC_0003
29/3/2562 8:45:30
Size (KB)  :  4,020 KB
DSC_0004
29/3/2562 8:45:40
Size (KB)  :  3,925 KB
DSC_0005
29/3/2562 8:46:14
Size (KB)  :  3,778 KB
DSC_0006
29/3/2562 8:46:20
Size (KB)  :  4,509 KB
DSC_0007
29/3/2562 8:46:28
Size (KB)  :  4,466 KB
DSC_0008
29/3/2562 8:46:44
Size (KB)  :  4,483 KB
DSC_0009
29/3/2562 8:46:46
Size (KB)  :  4,470 KB
DSC_0010
29/3/2562 8:47:22
Size (KB)  :  4,108 KB
DSC_0011
29/3/2562 8:47:50
Size (KB)  :  4,293 KB
DSC_0012
29/3/2562 8:48:40
Size (KB)  :  4,053 KB
DSC_0013
29/3/2562 8:48:54
Size (KB)  :  4,007 KB
DSC_0014
29/3/2562 8:49:04
Size (KB)  :  4,196 KB
DSC_0015
29/3/2562 8:49:20
Size (KB)  :  3,778 KB
DSC_0016
29/3/2562 8:50:40
Size (KB)  :  4,341 KB
DSC_0017
29/3/2562 8:50:52
Size (KB)  :  3,954 KB
DSC_0018
29/3/2562 8:50:54
Size (KB)  :  3,971 KB
DSC_0021
29/3/2562 8:53:02
Size (KB)  :  4,059 KB
DSC_0022
29/3/2562 8:53:10
Size (KB)  :  3,064 KB
DSC_0023
29/3/2562 8:53:34
Size (KB)  :  4,344 KB
DSC_0024
29/3/2562 9:03:02
Size (KB)  :  4,642 KB
DSC_0025
29/3/2562 9:03:54
Size (KB)  :  4,369 KB
DSC_0026
29/3/2562 9:03:56
Size (KB)  :  4,050 KB
DSC_0027
29/3/2562 9:03:58
Size (KB)  :  4,062 KB
DSC_0028
29/3/2562 9:04:04
Size (KB)  :  4,495 KB
DSC_0029
29/3/2562 9:04:10
Size (KB)  :  4,223 KB
DSC_0030
29/3/2562 9:06:06
Size (KB)  :  4,348 KB
DSC_0031
29/3/2562 9:06:16
Size (KB)  :  4,303 KB
DSC_0032
29/3/2562 9:06:22
Size (KB)  :  4,418 KB
DSC_0033
29/3/2562 9:06:32
Size (KB)  :  4,317 KB
DSC_0035
29/3/2562 9:06:56
Size (KB)  :  4,259 KB
DSC_0036
29/3/2562 9:07:42
Size (KB)  :  4,362 KB
DSC_0037
29/3/2562 9:07:58
Size (KB)  :  4,560 KB
DSC_0038
29/3/2562 9:08:06
Size (KB)  :  4,053 KB
DSC_0039
29/3/2562 9:08:48
Size (KB)  :  4,573 KB
DSC_0040
29/3/2562 9:08:54
Size (KB)  :  4,693 KB
DSC_0041
29/3/2562 9:20:46
Size (KB)  :  4,508 KB
DSC_0043
29/3/2562 9:20:58
Size (KB)  :  4,326 KB
DSC_0044
29/3/2562 9:21:58
Size (KB)  :  4,447 KB
DSC_0045
29/3/2562 9:22:16
Size (KB)  :  4,378 KB
DSC_0046
29/3/2562 9:22:26
Size (KB)  :  4,532 KB
DSC_0047
29/3/2562 9:22:32
Size (KB)  :  4,582 KB
DSC_0048
29/3/2562 9:26:50
Size (KB)  :  4,460 KB
DSC_0049
29/3/2562 9:27:02
Size (KB)  :  4,399 KB
DSC_0050
29/3/2562 9:27:06
Size (KB)  :  4,012 KB
DSC_0051
29/3/2562 9:27:16
Size (KB)  :  4,428 KB
DSC_0052
29/3/2562 9:27:22
Size (KB)  :  4,727 KB
DSC_0053
29/3/2562 9:27:30
Size (KB)  :  4,347 KB
DSC_0054
29/3/2562 9:31:22
Size (KB)  :  4,126 KB
DSC_0055
29/3/2562 9:31:26
Size (KB)  :  4,653 KB
DSC_0056
29/3/2562 9:32:06
Size (KB)  :  4,156 KB
DSC_0057
29/3/2562 9:32:12
Size (KB)  :  4,246 KB
DSC_0058
29/3/2562 9:33:08
Size (KB)  :  4,404 KB
DSC_0059
29/3/2562 9:33:12
Size (KB)  :  4,311 KB
DSC_0060
29/3/2562 9:33:18
Size (KB)  :  4,211 KB
DSC_0061
29/3/2562 9:33:24
Size (KB)  :  4,602 KB
DSC_0062
29/3/2562 9:33:30
Size (KB)  :  4,587 KB
DSC_0063
29/3/2562 9:33:36
Size (KB)  :  4,469 KB
DSC_0064
29/3/2562 9:33:54
Size (KB)  :  4,615 KB
DSC_0065
29/3/2562 9:34:22
Size (KB)  :  4,535 KB
DSC_0066
29/3/2562 9:34:28
Size (KB)  :  4,368 KB
DSC_0067
29/3/2562 9:36:18
Size (KB)  :  4,332 KB
DSC_0068
29/3/2562 9:36:32
Size (KB)  :  4,409 KB
DSC_0069
29/3/2562 9:36:40
Size (KB)  :  4,353 KB
DSC_0070
29/3/2562 9:37:04
Size (KB)  :  4,703 KB
Pages:     1 2 3