วันที่ 26 มีนาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สรุปผลการดำเนนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการเขียนรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_1068
29/3/2562 8:43:48
Size (KB)  :  4,348 KB
Pages:     1 2