วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
8/5/2562 16:05:10
Size (KB)  :  952 KB
uttvc002
8/5/2562 8:25:16
Size (KB)  :  2,171 KB
uttvc003
8/5/2562 8:24:04
Size (KB)  :  2,003 KB
uttvc004
8/5/2562 16:05:44
Size (KB)  :  743 KB
uttvc005
8/5/2562 8:27:00
Size (KB)  :  1,951 KB
uttvc006
8/5/2562 8:23:30
Size (KB)  :  1,888 KB
uttvc007
8/5/2562 7:30:10
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc008
8/5/2562 7:30:26
Size (KB)  :  2,329 KB
uttvc009
8/5/2562 7:31:00
Size (KB)  :  2,346 KB
uttvc010
8/5/2562 8:22:42
Size (KB)  :  1,944 KB
uttvc011
8/5/2562 8:22:48
Size (KB)  :  2,172 KB
uttvc012
8/5/2562 8:23:06
Size (KB)  :  1,964 KB
uttvc013
8/5/2562 8:28:28
Size (KB)  :  2,099 KB
uttvc014
8/5/2562 8:29:58
Size (KB)  :  1,956 KB
uttvc015
8/5/2562 8:30:32
Size (KB)  :  1,932 KB
uttvc016
8/5/2562 8:30:46
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc017
8/5/2562 8:30:48
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc018
8/5/2562 8:30:56
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc019
8/5/2562 8:31:32
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc020
8/5/2562 8:31:40
Size (KB)  :  1,962 KB
uttvc021
8/5/2562 8:32:02
Size (KB)  :  2,153 KB
uttvc022
8/5/2562 8:32:08
Size (KB)  :  1,922 KB
uttvc023
8/5/2562 8:32:20
Size (KB)  :  1,801 KB
uttvc024
8/5/2562 8:32:30
Size (KB)  :  2,168 KB
uttvc025
8/5/2562 8:32:40
Size (KB)  :  2,217 KB
uttvc026
8/5/2562 8:32:56
Size (KB)  :  2,298 KB
uttvc027
8/5/2562 8:37:08
Size (KB)  :  1,908 KB
uttvc028
8/5/2562 8:37:18
Size (KB)  :  1,898 KB
uttvc029
8/5/2562 8:37:48
Size (KB)  :  1,949 KB
uttvc030
8/5/2562 8:38:04
Size (KB)  :  2,305 KB
uttvc031
8/5/2562 8:38:16
Size (KB)  :  2,257 KB
uttvc032
8/5/2562 8:38:30
Size (KB)  :  1,893 KB
uttvc033
8/5/2562 8:38:48
Size (KB)  :  1,895 KB
uttvc034
8/5/2562 8:40:38
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc035
8/5/2562 8:41:16
Size (KB)  :  1,942 KB
uttvc036
8/5/2562 8:42:04
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc037
8/5/2562 8:42:16
Size (KB)  :  1,931 KB
uttvc038
8/5/2562 8:43:50
Size (KB)  :  2,179 KB
uttvc039
8/5/2562 8:43:56
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc040
8/5/2562 8:47:58
Size (KB)  :  1,916 KB
uttvc041
8/5/2562 8:48:22
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc042
8/5/2562 8:51:08
Size (KB)  :  1,937 KB
uttvc043
8/5/2562 8:51:14
Size (KB)  :  2,274 KB
uttvc044
8/5/2562 8:51:58
Size (KB)  :  2,227 KB
uttvc045
8/5/2562 8:52:28
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc046
8/5/2562 8:53:28
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc047
8/5/2562 8:54:50
Size (KB)  :  2,066 KB
uttvc048
8/5/2562 8:55:02
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc049
8/5/2562 8:55:10
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc050
8/5/2562 8:55:38
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc051
8/5/2562 8:55:44
Size (KB)  :  1,903 KB
uttvc052
8/5/2562 8:56:04
Size (KB)  :  1,987 KB
uttvc053
8/5/2562 8:56:16
Size (KB)  :  1,848 KB
uttvc054
8/5/2562 8:56:32
Size (KB)  :  2,071 KB
uttvc055
8/5/2562 8:57:58
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc056
8/5/2562 9:10:18
Size (KB)  :  1,926 KB
uttvc057
8/5/2562 9:10:22
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc058
8/5/2562 9:10:24
Size (KB)  :  2,342 KB
uttvc059
8/5/2562 9:17:08
Size (KB)  :  2,146 KB
uttvc060
8/5/2562 9:17:46
Size (KB)  :  2,130 KB
Pages:     1 2 3 4 5