วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมใหญ่) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc067
5/3/2562 8:30:06
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc068
5/3/2562 11:30:48
Size (KB)  :  1,227 KB
uttvc069
5/3/2562 11:31:08
Size (KB)  :  1,139 KB
uttvc070
5/3/2562 8:41:16
Size (KB)  :  2,121 KB
uttvc071
5/3/2562 11:31:52
Size (KB)  :  1,355 KB
uttvc072
5/3/2562 11:32:22
Size (KB)  :  877 KB
uttvc073
5/3/2562 11:32:56
Size (KB)  :  1,106 KB
uttvc074
5/3/2562 8:46:44
Size (KB)  :  1,882 KB
uttvc075
5/3/2562 8:47:00
Size (KB)  :  2,259 KB
uttvc076
5/3/2562 11:33:40
Size (KB)  :  1,291 KB
uttvc077
5/3/2562 11:33:54
Size (KB)  :  957 KB
uttvc078
5/3/2562 11:34:10
Size (KB)  :  1,294 KB
uttvc079
5/3/2562 11:29:28
Size (KB)  :  1,912 KB
uttvc080
5/3/2562 11:29:44
Size (KB)  :  1,905 KB
uttvc081
5/3/2562 11:29:50
Size (KB)  :  1,879 KB
uttvc082
5/3/2562 11:30:08
Size (KB)  :  2,140 KB
uttvc083
5/3/2562 11:30:16
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc084
5/3/2562 11:30:32
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc085
5/3/2562 11:31:20
Size (KB)  :  1,834 KB
uttvc086
5/3/2562 11:31:40
Size (KB)  :  1,888 KB
uttvc087
5/3/2562 11:31:54
Size (KB)  :  2,086 KB
uttvc088
5/3/2562 11:32:02
Size (KB)  :  1,854 KB
uttvc089
5/3/2562 11:32:14
Size (KB)  :  2,051 KB
uttvc090
5/3/2562 11:32:24
Size (KB)  :  1,949 KB
uttvc091
5/3/2562 11:32:44
Size (KB)  :  2,309 KB
uttvc092
5/3/2562 11:33:06
Size (KB)  :  2,051 KB
uttvc093
5/3/2562 11:33:28
Size (KB)  :  2,252 KB
uttvc094
5/3/2562 11:34:28
Size (KB)  :  1,949 KB
uttvc095
5/3/2562 11:34:54
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc096
5/3/2562 11:35:32
Size (KB)  :  1,849 KB
uttvc097
5/3/2562 11:36:06
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc098
5/3/2562 11:36:28
Size (KB)  :  2,140 KB
uttvc099
5/3/2562 11:37:00
Size (KB)  :  2,043 KB
uttvc100
5/3/2562 11:37:30
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc101
5/3/2562 11:37:48
Size (KB)  :  2,302 KB
uttvc102
5/3/2562 11:38:10
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc103
5/3/2562 11:38:26
Size (KB)  :  1,914 KB
uttvc104
5/3/2562 11:39:00
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc105
5/3/2562 11:39:24
Size (KB)  :  1,883 KB
uttvc106
5/3/2562 11:40:58
Size (KB)  :  1,857 KB
uttvc107
5/3/2562 11:41:30
Size (KB)  :  1,897 KB
uttvc108
5/3/2562 11:42:48
Size (KB)  :  1,972 KB
uttvc109
5/3/2562 11:42:58
Size (KB)  :  1,968 KB
uttvc110
5/3/2562 11:43:10
Size (KB)  :  2,047 KB
uttvc111
5/3/2562 13:02:32
Size (KB)  :  1,844 KB
uttvc112
5/3/2562 13:04:32
Size (KB)  :  2,043 KB
uttvc113
5/3/2562 13:06:36
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc114
5/3/2562 14:05:10
Size (KB)  :  1,123 KB
uttvc115
5/3/2562 14:05:38
Size (KB)  :  970 KB
uttvc116
5/3/2562 14:06:10
Size (KB)  :  1,185 KB
uttvc117
5/3/2562 14:06:56
Size (KB)  :  974 KB
uttvc118
5/3/2562 14:07:18
Size (KB)  :  1,231 KB
uttvc119
5/3/2562 14:08:12
Size (KB)  :  725 KB
uttvc120
5/3/2562 14:08:50
Size (KB)  :  990 KB
uttvc121
5/3/2562 14:18:58
Size (KB)  :  1,155 KB
uttvc122
5/3/2562 13:25:18
Size (KB)  :  1,859 KB
uttvc123
5/3/2562 13:28:54
Size (KB)  :  1,852 KB
uttvc124
5/3/2562 14:19:58
Size (KB)  :  1,081 KB
uttvc125
5/3/2562 14:20:38
Size (KB)  :  1,131 KB
uttvc126
5/3/2562 14:21:28
Size (KB)  :  1,090 KB
uttvc127
5/3/2562 14:21:58
Size (KB)  :  992 KB
uttvc128
5/3/2562 13:43:00
Size (KB)  :  1,872 KB
uttvc129
5/3/2562 14:22:42
Size (KB)  :  782 KB
uttvc130
5/3/2562 14:23:12
Size (KB)  :  1,209 KB
uttvc131
5/3/2562 14:23:34
Size (KB)  :  1,074 KB
uttvc132
5/3/2562 13:51:34
Size (KB)  :  1,869 KB
Pages:     1 2 3 4